خدمات بیمه ای و خطرات ناشی از حوادث و خدمات بیمه ای کارگران ساختمانی

 

IMG 7060

 

 

جلسه باذکرصلوات برمحمدوآل محمدشروع شد ودرآغاز جلسه جناب آقای علی سلیمانی مدیریت محترم فرهنگی و اجتماعی  اداره کل متبوع ضمن خیر مقدم  گویی وتقدیر و تشکر وعرض تسلیت ایام حزن واندوه سوگواری ارباب بی کفن حضرت سیدالشهداء (ع)وتاکیداستفاده ازمجالس ومحافل معنوی درایام محرم مطالبی درخصوص خدمات بیمه ای  و خطرات  ناشی از حوادث  و خدمات  بیمه ای کارگران ساختمانی ،اهداف وبرنامه های وزارت متبوع درخصوص ساماندهی وارائه خدمات بیمه ای به کارگران ساختمانی  ورفع موانع اجرایی بیمه اجتماعی این قشرزحمت کش  بیان نمودند  وی اظهارداشتند  برابرمفاد وموادقانونی هرکسی که درجایی وکارگاهی مشغول می باشد بایستی ازحمایت بیمه ای  وخدمات بیمه ای برخوردارباشند اقشاری که باپرحادثه ترین وپرخطرترین مشاغل  سرکاردارند کارگران ساختمانی می باشنداین کارگران بیشتر ازسایر مشاغل درمعرض خطر قراردارند.
براساس  آمارهای رسمی منتشره 45% حوادث ناشی ازکار درکارهای ساختمانی می باشد وبه همین جهت دولتها ملزم هستند تاتدابیری اتخاذ نمایند که این عزیزان ازخدمات بیمه ای کامل ومناسبی استفاده نمایند ازسال 1352 تاسال1393 چندین قانون ومفاد وموادقانونی راجع به بیمه های ساختمانی کارگران مصوب وابلاغ واجرایی شده است  وقانون گذارهمیشه دنبال کاملترین ومناسبترین بیمه جهت این اقشاربوده است درسال 1386 دستگاههای تامین اجتماعی ،فنی وحرفه ای وشهرداریها ملزم شدند دراین راستا اقداماتی انجام دهند ولی بدلیل  بارمالی واعتراض به ماده 5 مدتی این  طرح بیمه متوقف گردید درسال 1393 با اصلاح ماده5 ،دولت به وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی  ابلاغ نمود که بادریافت 7%حق بیمه  سهم بیمه شده و15%تا20% که قابل افزایش می باشد مجموع عوارض صدور پروانه ازمالک نسبت به تداوم پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی دریافت و اقدام نمایند.
گرچه این طرح اجرایی گردید ولی بعضا بدلیل عدم دقت لازم  وافرادی هم که درمشاغل غیر ساختمانی  شاغل بوده اندازخدمات بیمه اجتماعی استفاده می کنند که این باعث تضیح  شدن  حقوق  واجدین شرایط واجحاف به دولت ( سازمان تامین اجتماعی)می باشد .وی خاطرنشان نمودند که مادرمقابل خداوندومردم مسئولیت داریم وقطعا پیرامون این مسئولیت باز خواست خواهیم شدطوری عمل کنیم که ضمن احساس مسئولیت  ، کافی دراین طرح که می تواندهم حق الناس دربرابریک کارگربی بضاعت ومحروم که بایستی ازخدمات بیمه ای استفاده نمایند وهم دربرابر دولت که به لحاظ اینکه فردغیر واجدشرایطی راتحت پوشش قرارداده ایم، اجحاف نموده ایم   ومسئولیت نداشته باشیم .
قابل ذکراست براساس اطلاعات استخراج شده ازسامانه مربوطه تعداد 300 نفر درفازاول که بیمه آنها قطع گردیده است اعتراض نموده ودرسامانه عدم تایید خورده است که بایستی دستگاههای مرتبط برابردستورالعمل مربوطه پاسخ استعلامهای انجام شده رامنعکس تاازفردی حقی تضیح نگرددودرادامه نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط  حاضر درجلسه درخصوص اقدامات وبرنامه های صورت گرفته مطالبی ایرادکردندکه ونماینده  سازمان تامین اجتماعی  جناب آقای محمدمیدانی اظهارداشتندکه سهمیه تخصیصی به استان کرمان درپیش بینی استفاده ازبیمه اجتماعی کارگران ساختمانی 53760نفر بوده است که تاکنون تعداد49563نفر تحت پوشش بیمه اجتماعی قرارگرفته اندوتعداد4197نفر باقی مانده است که امیدداریم درپالایش آینده  توسط سامانه رفاهی  واستعلامات  وبررسی ها وبازدید ها هویت برای افرادواجدشرایط اعمال گردد.
وسپس نماینده  اداره کل فنی وحرفه ای جناب آقای محلاتی مدیرمرکز6 فنی وحرفه ای استان اظهارکردند تاکنون دراستان کرمان 22719نفرمراجعه کننده کارت مهارت دریافت یاتمدید وتعویض نموده اند که تعداد 6921نفرازابتدای سال جاری کارت مهارت فنی وحرفه ای جهت استفاده ازطرح مذکوردراستان دارند که اطلاعات آنها درپرتال جامع فنی وحرفه ای موجود وثبت شده است  نماینده انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاری عمرانی استان کرمان جناب آقای خلیل یزدی ونماینده  انجمن صنفی انبوه سازان مسکن استان کرمان جناب آقای یوسفی مطالبی درخصوص رفع موانع بیمه ای مطرح کردندو درپایان تصمیمات ذیل مصوب گردید.

IMG 7063

 

IMG 7065

 

IMG 7061

 

IMG 7062

 

 

 آدرس: کرمان چهار راه کارگر - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان

تلفن: 3_  32755071(034)    کدپستی: 1457994861

پیوندها

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) مقام معظم رهبری رییس جمهور 3
معاون اول رییس جمهور 4

 

گالری