شرح وظایف اداره امورمالي :
- اجراي بودجه مصوب اداره كل براساس مواد هزينه و برنامه هاي مصوب.
- انجام امور مربوط به دريافت ها براساس قوانين ومقررات.
- تأمين اعتبار جاري و تملك دارايي اداره كل و صدور درخواست وجه در چارچوب اعتبارات مصوب، براساس تخصيص اعتبارات.
- برقراري ارتباط مؤثر و مستقيم با ذيحساب اداره كل و هماهنگي و همكاري لازم در چارچوب قوانين ومقررات.
- وصول مطالبات و پرداخت ديون اداره كل بارعايت قوانين و مقررات مربوطه.
- نظارت بر انجام كليه فعاليتهاي مربوط به امور مالي و تنظيم كنترل حسابها براساس قوانين و مقررات مصوب در چارچوب اعتبارات ابلاغي از واحد ستادي وزارتخانه.
- استقرار سيستم حسابداري مناسب همراه با كنترلهاي داخلي مؤثر و هماهنگ با ذيحسابي وزارت متبوع.
- تهيه و تنظيم اسناد هزينه، حقوق و مزايا ، تنخواه گردانها، ضبط و نگهداري اسناد و مدارك مالي.
- ثبت و نگهداري حساب اموال اداره كل براساس آئين نامه اموال دولتي.
- نظارت بر امور انبار و چگونگي ورود و خروج و ثبت و ضبط اموال و كالاهاي خريداري شده.
- ارتباط موثر با خزانه داري معين استان و اخذ تخصيص بودجه.
- بهسازي و شفاف سازي شيوه هاي انجام فرآيندهاي مالي و نظارت بر اجراي آن.
- گزارش، ثبت و بستن حساب هاي هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي در موعدهاي مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مالي تعيين شده .
- نظارت بر امور مربوط به برگزاري مناقصات و مزايده ها و امور كارپردازي (خريد كالا ، خدمات كالا و استعلامات).