شرح وظایف اداره امور اداري و خدمات عمومي :
- برنامه ريزي و هماهنگي در انجام كليه اقدامات مربوط به مسائل رفاهي، درماني و بهداشتي كاركنان منطبق با نيازهاي آنان در چارچوب مقررات و امكانات موجود و در راستاي سياستها و برنامه هاي ابلاغي وزارتخانه.
- برنامه ريزي جهت تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي كاركنان متناسب با نياز هاي اداره كل ودر صورت لزوم اجراي آن، با هماهنگي واحد ستادي مرتبط در وزارتخانه.
- نظارت و برنامه ريزي جهت انجام كليه فعاليتهاي مربوط به تأمين نيازهاي تداركاتي و پشتيباني اداره كل در چارچوب مقررات و امكانات موجود.
- برنامه ريزي و نظارت بر امور مربوط به نگهداري ساختمان و تأسيسات، وسائط نقليه، نگهداري و حفاظت پرونده ها و اسناد و سوابق پرسنلي و ساير تجهيزات و ملزومات اداري.
- نظارت بر حضور و غياب و ورود و خروج كاركنان اداره كل و تنظيم گزارش كاركرد آنان در راستاي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري.
- انجام امور مربوط به كاركنان استان شامل صدور احكام كارگزيني، انتقال و جابه جايي پرسنل ، مرخصي ها و مأموريتها و بازنشستگي و اتخاذ تصميم در خصوص انتصابات، ارتقاء طبقات در انطباق با قانون مديريت خدمات كشوري با هماهنگي ستاد وزارتخانه.
- انجام مراحل مربوط به اخذ مجوز استخدام، ساماندهي نيروها و فراهم نمودن زمينه ارتقاء كاركنان.
- بررسي تشكيلات تفصيلي اداره كل و ارائه پيشنهادهاي لازم به واحد ستادي ذيربط در وزارتخانه درخصوص تشكيلات واحدهاي اداري استان در چارچوب ضوابط.
- گردآوري ، تدوين و تنظيم گزارش هاي آماري پرسنلي و ارسال به مراجع ذيصلاح.
- تشكيل بانك اطلاعات جامع نيروي انساني و اجراي نظام انتصابات مبني بر شايسته سالاري.
- تعامل و ارتباط مستمر با كارشناسان حوزه مربوطه در وزارت متبوع و مراجع قانوني در سطح استان به منظور تحقق وحدت رويه اداري.
- كنترل و نظارت بر ابلاغ و اجراي آراي هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري.
- برنامه ريزي به منظور حفظ سلامت روحي و جسمي كاركنان از طريق توسعه ورزش همگاني دربين كاركنان.
- برنامه ريزي به منظور برگزاري مناقصات و فرآيندها، وفق قوانين و مقررات مربوطه.