شرح وظایف مديريت روابط كار :
- رسيدگي به اختلافات و شكايات كارگري و كارفرمايي از طريق تشكيل مراجع حل اختلاف به منظور حل و فصل اختلافات با توجه به قانون كار و مقررات مربوطه.
- نظارت عملياتي و راهنمايي امور مربوط به چگونگي انعقاد پيمان هاي دسته جمعي كارگري و كارفرمايي.
- نظارت بر اجراي طرح هاي طبقه بندي مشاغل كارگري با هماهنگي اداره كل روابط كار و جبران خدمت.
- بررسي طرح هاي مزد و بهره وري و رسيدگي به قراردادهاي پاداش افزايش توليد.
- مديريت امور مربوط به بازرسي مستمر از كارگاهها و كارخانجات حوزه استان و برقرار كردن مباني حفاظتي و بهداشتي و ايمني كار و انطباق شرايط كار با قوانين و مقررات ذيربط.
- برنامه ريزي و هماهنگي براي برگزاري دوره هاي آموزشي مرتبط با كارگران و كارفرمايان.
- انجام اقدامات لازم در زمينه اجراي قانون كار و مقررات بيمه بيكاري و برنامه هاي حمايت از مشاغل.
- نظارت بر اجراي آيين نامه هاي مربوط به بازرسي از كارگاهها، موضوع تبصره ماده 99 قانون كار.
- بررسي و پيگيري براي بهبود فعاليت تشكل هاي كارگري و كارفرمايي از لحاظ كمي و كيفي و نظارت بر عملكرد آنها.
- مطالعه، تحقيق و تجزيه و تحليل مسائل مرتبط با حفاظت فني و بهداشت كار و ارايه راه حل هاي مناسب به منظور پيشگيري از حوادث ناشي از كار.
- انجام امور مربوط به تشكل هاي كارگري و كارفرمايي با توجه به قوانين و مقررات و آئين نامه هاي ذيربط.
- نظارت بر فعاليت ها و امور مربوط به وظائف واحدهاي زيرمجموعه.
- هماهنگي و تعامل با واحدهاي ستادي ذيربط به منظور حسن اجراي وظايف مربوطه.
- پيگيري و هماهنگي با مراجع ذيربط براي تعيين اعضاي مراجع حل اختلاف و صدور اعتبارنامه ها.آدرس: کرمان چهار راه کارگر - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان

تلفن: 3_  32755071(034)    کدپستی: 1457994861

پیوندها

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) مقام معظم رهبری رییس جمهور 3
معاون اول رییس جمهور 4

 

گالری