شرح وظایف اداره بازرسي كار :
- انجام بازرسي از كارگاههاي مشمول قانون كار طبق برنامه بازرسي ساليانه با نظارت رئيس بازرسي كار.
- پيگيري اجراي قانون كار و دستورالعملهاي مربوطه بويژه مقررات حمايتي مربوط به مدت كار، مزد، كارهاي سخت و زيان آور، كارگران نوجوان و اشتغال اتباع خارجي.
- پيگيري و نظارت بر اجراي صحيح مقررات قانون كار و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به ايمني و حفاظت فني و در صورت لزوم ارائه پيشنهادات اصلاحي به مبادي ذيربط در ستاد.
- آموزش مسائل مربوط به حفاظت فني و راهنمايي كارگران، كارفرمايان و ساير افراد در معرض خطرات و صدمات ناشي از حوادث كار، با همكاري مراجع ذيربط استاني، اداره كل بازرسي كار و مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار وزارت متبوع.
- بررسي و رسيدگي به حوادث ناشي از كار در كارگاههاي مشمول و تجزيه و تحليل آماري عوامل مرتبط با حوادث به منظور پيشگيري از وقوع مجدد آنها.
- پيگيري تشكيل كميته هاي بدوي و تجديد نظر كارهاي سخت و زيان آور و راهنمايي متقاضيان.
- بررسي صورتجلسات كميته هاي بدوي و تجديد نظر كارهاي سخت و زيان آور به منظور انطباق با قوانين و مقررات مربوط.
- پيگيري در مورد تشكيل و فعال سازي كميته هاي حفاظت فني در كارگاههاي مشمول آئين نامه كميته حفاظت فني و بهداشت كار( صنفي و توليدي و... ) استان و نظارت مستمر برعملكرد آنها.
- حضور در جلسات كميته هاي حفاظت و بررسي و ارزيابي صورتجلسات كميته هاي حفاظت و بهداشت كار واصله از كارگاه ها و انجام مكاتبات لازم.
- بررسي و كنترل عوامل مرتبط با مشاغل سخت و زيان آور در كارگاه هاي مشمول و استاندارد سازي محيط كار.
- نظارت بر عملكرد شركت هاي خدماتي و پيمانكاري نيروي انساني و بررسي گزارشات و شكوائيه هاي واصله در خصوص لغو يا رد صلاحيت و رتبه بندي شركت هاي مزبور در راستاي اجراي آئين نامه هاي ايمني و مرتبط با امور پيمانكاري.
- انجام تمهيدات لازم به منظور ارتقاء توان علمي و فني و تجربي بازرسان كار با همكاري واحدهاي ستادي ذيربط.
- هماهنگي و تعامل با وزارتخانه به منظور ايجاد وحدت رويه در اجراي برنامه هاي بازرسي كار و مقررات مربوطه.
- نظارت بر اجراي برنامه هاي بازرسي از كارگاه هاي مشمول قانون كار توسط واحدهاي تابعه در شهرستانها.
- ارتباط مستمر و برگزاري جلسات كارشناسي با دستگاههاي مرتبط با حوادث ناشي از كار در استان از قبيل نظام مهندسي، شهرداري، مسكن و شهرسازي و ...
- پاسخگويي به استعلامات و مكاتبات صورت گرفته از اداره كل بازرسي كار در ستاد وزارتخانه.