شرح وظایف اداره روابط كار :
- رسيدگي به اختلافات و شكايات كارگري و كارفرمايي.
- تشكيل مراجع حل اختلاف به منظور حل و فصل اختلافات با توجه به قانون و مقررات كار.
- راهبري و هدايت مراجع حل اختلاف واحدهاي شهرستاني و ارائه نظر مشورتي به آنان در زمينه اجراي صحيح قانون كار و مقررات و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط.
- برنامه ريزي به منظور نظارت بر چگونگي عملكرد مراجع حل اختلاف در سطح استان.
- مشاوره و راهنمائي كارگران و كارفرمايان در زمينه مسائل مربوط به روابط كار.
- برنامه ريزي دوره هاي آموزشي طرح طبقه بندي مشاغل و پيگيري و نظارت بر اجراي صحيح طرح مزبور در واحدهاي مشمول.
- برگزاري جلسات بحث و تبادل نظر في مابين نمايندگان كارگران و كارفرمايان جهت رفع مشكلات و نارسائيهاي ناشي از كار.
- بررسي و تائيد قراردادهاي پاداش افزايش توليد موضوع ماده 47 قانون كار.
- بررسي و اجراي طرحهاي طبقه بندي مشاغل واحدهاي مشمول قانون كار و تائيد آنها جهت اجرا.
- بررسي و اظهار نظر در مورد اصلاحيه هاي طرح طبقه بندي مشاغل.
- نظارت بر فعاليت دفاتر فني طبقه بندي مشاغل.
- بررسي آئين نامه هاي انضباط كار واحدهاي مشمول قانون كار استان.
- انجام راهنمائي هاي لازم جهت انعقاد پيمانهاي دسته جمعي.
- بررسي پرونده هاي مفتوحه در ديوان عدالت اداري و شركت در جلسات ديوان بر حسب ضرورت.
- جمع آوري آمار و اطلاعات مربوط به عملكرد مراجع حل اختلاف در سطح استان و تدوين گزارشات توصيفي و تحليلي براي ارائه به واحدهاي ستادي ذيربط.
- برنامه ريزي به منظور تشكيل دوره هاي آموزشي تخصصي و عمومي براي نمايندگان كارگران و كارفرمايان در هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف.
- ارائه پيشنهاد و فراهم آوردن تمهيدات لازم به منظور افزايش توان علمي كاركنان با همكاري واحدهاي ستادي ذيربط.
- بررسي و نظارت بر عملكرد پيمانكاران حقيقي و حقوقي جهت اجراي دقيق مقررات قانون كار.
- هماهنگي با واحدهاي ستادي ذيربط در وزارتخانه به منظور حسن اجراي وظائف مربوط.