شرح وظایف مديريت تعاون :
‐ نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مربوط به بخش تعاوني و ساير مقررات موضوعه و انجام اقدامات لازم در سطح استان.
‐ تشويق، كمك و همكاري در تأسيس و گسترش تعاونيها در بخشهاي توليدي، توزيعي و خدماتي با جلب همكاري و مشاركت عموم مردم و شوراهاي اسلامي استان.
‐ ايجاد زمينه هاي همكاري و هماهنگي فيمابين تعاونيها و همچنين بين اتحاديه هاي تعاوني يا بين بخش هاي تعاوني با ساير بخش هاي اقتصادي درسطح استان.
‐ كمك به شركتها و اتحاديه هاي تعاوني و اتاقهاي تعاون استان و شهرستان در ارائه خدمات حقوقي، مالي، حسابداري، حسابرسي و ديگر خدمات مورد نياز.
‐ اجراي برنامه هاي ترويج و آموزش تعاون با هدف تفهيم و تعميم روشها و اهداف بخش تعاون درجامعه.
‐راهنمايي مسئولان تعاونيها در امور حقوقي ، مالي، اداري و هدايت آنها در جهت بهره گيري از روش ها و سيستم هاي بهينه.
‐ ايجاد هماهنگي با دستگاه هاي ذيربط در اعمال كمك هاي فني ، اداري، مالي و غيره به منظور اداره صحيح تعاونيها در سطح استان.
‐ ايجاد تسهيلات لازم جهت توسعه فعاليت تعاونيها در امور توليدي و فراهم آوردن موجبات صدور توليدات آنها در سطح استان.
‐ صدور مجوز ثبت و تشكيل تعاوني ها موضوع بند 4 ماده 51 قانون بخش تعاوني و ماده 21 قانون شركتهاي تعاوني.
‐ اجراي مفاد بند 17 ماده 66 قانون بخش تعاوني با هماهنگي واحد ستادي ذيربط وزارتخانه.
‐ انجام تحقيقات آماري و اطلاعاتي درباره فعاليت تعاوني ها در زمينه شناخت نارسايي ها و نيازهاي آنها و همچنين توانايي ها و امكانات به منظور استفاده در برنامه ريزي هاي مربوطه در سطح استان.
‐ انجام اقدامات لازم جهت انحلال تعاوني هاي موضوع ماده 54 قانون بخش تعاوني و تشكيل مجامع عمومي تعاوني هاي موضوع تبصره 2 ماده 35 و تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاوني، به استثناي تعاوني هاي فرا استاني و اتحاديه هاي تعاوني سراسري.
- نظارت بر اعمال وظايف و اختيارات بخش تعاون در مورد اتاق هاي تعاون در حوزه استاني.
‐ فراهم آوردن تسهيلات و امكانات لازم براي تهيه طرح، ايجاد ، توسعه ، بازسازي و نوسازي واحدهاي تعاوني و نظارت بر امور آنها.
- پيگيري و سلب مزايا از تعاونيهاي متخلف نسبت به قوانين و مقررات بخش تعاوني و اساسنامه مصوب.
‐ جلوگيري از فعاليت سوء استفاده كنندگان از عناوين تعاوني درچارچوب قوانين موضوعه.
- پيگيري اجراي سند توسعه بخش تعاون در سطح استان.
- شركت در جلسات و كميسيونهاي مرتبط با بخش تعاون و تعامل و همكاري با ساير دستگاههاي مرتبط استاني.
- ابلاغ برنامه هاي مصوب در حوزه فعاليت هاي تحت پوشش به ادارات تابعه و نظارت بر عملكرد واحدهاي شهرستاني.