شرح وظایف اداره نظارت تعاونيها :
- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به بخش تعاوني در سطح استان و ساير مقررات موضوعه و تهيه گزارشات لازم و اعلام نواقص مربوطه.
- بررسي و انجام اقدامات لازم درخصوص انحلال تعاونيهاي موضوع تبصره 2 ماده 54 قانون بخش تعاوني و تشكيل مجامع عمومي تعاونيهاي موضوع تبصره 2 ماده 35 و تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاوني، به استثناي تعاونيهاي فرا استاني و اتحاديه هاي تعاوني سراسري.
- نظارت بر امور تعاونيها و اتحاديه ها در حدود قوانين و مقررات موضوعه و تطبيق فعاليت آنها با اساسنامه، در آيين نامه ها و دستورالعملهاي مصوب قانوني.
- بررسي وضعيت فعاليت و شناسايي و رفع چالش ها و موانع تعاونيهاي درحال بهره برداري.
- انجام بازديد از تعاونيها و اتحاديه ها بر اساس جدول زمان بندي.
-نظارت بر برگزاري مجامع عمومي و اعزام نماينده جهت حضور درآن حسب مورد.
- بررسي وضعيت تعاونيهاي در حال بهره برداري و تعيين تكليف و رسيدگي به امور تعاونيهاي راكد و غيرفعال.
- اجراي دستورالعملهاي نظارتي و يا نحوه جذب بودجه و نظارت بر امور تعاونيها.
- برنامه ريزي جهت اجراي مفاد بند 17 ماده 66 قانون بخش تعاوني با هماهنگي حوزه ستادي وزارتخانه.
- راهنمايي مسئولان تعاونيها در امور حقوقي، مالي، اداري و هدايت آنها در جهت بهره گيري از روشها و سيستمهاي بهينه.
‐ ايجاد هماهنگي با دستگاههاي ذيربط در اعمال كمكهاي فني، اداري و مالي و غيره به منظور اداره صحيح تعاونيها درسطح استان.
- كمك به شركتها و اتحاديه هاي تعاوني استان در ارائه خدمات حقوقي، مالي و حسابداري؛ حسابرسي و ديگر
خدمات مورد نياز و واگذاري امور تصدي گري به آنها.
- حسابرسي و بررسي مالي از صورتهاي مالي شركتهاي تعاوني فعال و دردست اجرا.
. - بررسي صلاحيت داوطلبان هيأت مديره و بازرسان تعاوني هاي مشمول، از طريق برگزاري جلسات كميسيون ماده 5
- حمايت و پشتيباني حقوقي از شركتهاي تعاوني بويژه در مراجع قضايي.
- نظارت و كنترل اطلاعات مربوط به مجامع عمومي و شركت هاي تعاوني در سامانه نظارتي مربوطه.
- پيگيري امور مربوط به شكايات تعاوني ها با هماهنگي بازرسان و اتاق تعاون.
- جلوگيري از فعاليت سوء استفاده كنندگان از عناوين تعاوني، در چارچوب قوانين موضوعه.
- پيگيري و اجراي برنامه هاي ابلاغي حوزه ستادي.آدرس: کرمان چهار راه کارگر - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان

تلفن: 3_  32755071(034)    کدپستی: 1457994861

پیوندها

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) مقام معظم رهبری رییس جمهور 3
معاون اول رییس جمهور 4

 

گالری