شرح وظایف اداره توسعه تعاونيها :
- اعمال وظايف و امتيازات بخش تعاون در مورد اتاقهاي تعاون در حوزه استاني .
- ايجاد تسهيلات لازم جهت توسعه فعاليت تعاونيها در امور توليدي و فراهم آوردن موجبات صدور توليدات آنها.
- پيگيري اعطاي تسهيلات از ساير دستگاهها به متقاضيان شركت هاي تعاوني.
- برنامه ريزي جهت ايجاد زمينه هاي همكاري و هماهنگي فيمابين تعاونيها و نيز بين اتحاديه هاي تعاوني يا بين بخش هاي تعاوني با ساير بخشهاي اقتصادي .
- فراهم آوردن تسهيلات و امكانات لازم براي تهيه طرح، توسعه، بازسازي و نوسازي واحدهاي تعاوني و نظارت بر امور آنها .
- نظارت بر پيشرفت فيزيكي طرحها و مصرف تسهيلات طرحهاي در دست اجرا.
- تهيه و تدوين طرح و برنامه اجراي فعاليتهاي مرتبط با توانمندسازي تعاونيهاي تحت نظارت اداره كل.
- پيگيري اجراي برنامه و عملكرد مديريت تعاون براساس برنامه عملياتي مصوب وزارت متبوع در رابطه با دفاتر تخصصي حوزه معاونت تعاون.
-بررسي صحت اطلاعات و ورود داده ها درسامانه مديريت عملكرد.
- پيگيري ورود اطلاعات مربوط به شركتهاي تعاوني و اتحاديه ها در سامانه هاي تشكيل و توسعه تعاونيها، نظارت جامع بر تعاونيها و سامانه جامع آمارهاي ثبتي و . .
- بررسي پرونده تسهيلات و پيگيري جهت اعطاي تسهيلات به طرح هاي توسعه و سرمايه در گردش به تعاوني ها.
- شناسايي و انجام اقدامات لازم جهت جذب بهينه منابع دولتي و غيردولتي مورد نياز تعاونيها.
- پيگيري و اجراي طرحهاي ارتقاء كيفيت و بهره وري در بخش تعاون.
- كمك در برگزاري نمايشگاهها و يا حضور تعاونيها در نمايشگاههاي ملي و بين المللي .
- تدوين برنامه و بودجه و نيز پيگيري اجراي فعاليتهاي مرتبط با بخش تعاون در استان.
- پيگيري اجراي سند توسعه بخش تعاون در سطح استان.
- پيگيري اعمال سياست هاي توسعه صادرات استاني در بخش تعاون.
- سازماندهي كارجويان در بخش تعاون با بكارگيري بنيادهاي توسعه كارآفريني و تعاون و ساير تشكل هاي كارآفرين.
- پيگيري و اجراي برنامه هاي ابلاغي واحد مرتبط در حوزه ستادي.