شرح وظایف اداره تشكيل تعاونيها :
- انجام امور مربوط به متقاضيان تشكيل تعاوني.
- پيگيري اهداف كمي تشكيل تعاونيهاي استان درگرايشهاي مختلف.
- بررسي طرح و درخواست هيئت مؤسس تعاونيهاي جديدالتأسيس براي تشكيل تعاوني.
- انجام تمهيدات لازم جهت تشكيل تعاوني، معرفي به اداره ثبت شركتها جهت تأييد نام تعاوني و صدور موافقت نامه تأسيس.
- نظارت بر برگزاري اولين مجمع عمومي جهت تأسيس تعاوني وتصويب اساسنامه.
- بررسي مصوبات اولين مجمع، انتخابات هيئت مديره، بازرسان ومصوبات هيئت مديره و معرفي به اداره ثبت شركتها.
- بررسي سامانه تشكيل و ثبت الكترونيكي تعاوني ها در سه بخش درخواستهاي تشكيل، صدور موافقتنامه، و
ثبت آگهي تأسيس تعاوني ها.
- انجام امور مربوط به صدور مجوز ثبت وتشكيل تعاوني ها موضوع بند 4 ماده 51 قانون بخش تعاوني.
- شناسايي مشوق ها و امتيازهاي بخش تعاون و ارائه به متقاضيان تشكيل تعاوني ها.
- مشاركت در همايشهاي تخصصي و توسعه اي جهت جذب متقاضيان تشكيل تعاوني.
- انجام امور اداري و نظارت بر امور تعاونيهاي دردست اجرا تا مرحله بهره برداري.
- پيگيري و همكاري با متقاضيان تشكيل تعاوني جهت دريافت مجوزهاي لازم از دستگاههاي ذيربط حسب مورد.
- پيگيري و اجراي برنامه هاي ابلاغي حوزه ستادي.