شرح وظایف اداره آموزش، ترويج و تحقيقات تعاونيها :
- نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مربوط به بخش تعاوني در سطح استان.
- تهيه و تنظيم و اجراي برنامه هاي ترويج و آموزش تعاون در سطح استان براي تفهيم و تعميم روشها و برنامه هاي مختلف تعاوني و انتشار نشريات مورد لزوم.
- همكاري با اتاق تعاون، اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني در انجام فعاليتهاي تحقيقاتي ،آموزشي و ترويج
در تعاونيهاي استان.
- برنامه ريزي جهت ارتقاء عوامل مؤثر در گسترش و ترويج تعاون در كليه بخشهاي توليدي، توزيعي و خدماتي در سطح استان.
- پيگيري و نظارت بر انجام تحقيقات آماري و اطلاعاتي و مطالعه درباره فعاليت تعاوني ها در زمينه شناخت نارسايي ها و نيازهاي آنها و نيز توانايي ها و امكانات، به منظور استفاده در برنامه ريزي هاي مربوطه در سطح استان.
- پيگيري جهت استفاده از رسانه هاي ارتباط جمعي و ساير امكانات ترويجي جهت معرفي بخش تعاوني.
- تهيه گزارشهاي ادواري از عملكرد آموزشي، ترويجي و تحقيقاتي استان.
- حضور در جلسات كميته هاي تحقيقات، آموزش و ترويج استان و تنظيم صورتجلسات مربوطه و ارائه گزارش به واحد ستادي ذيربط وزارتخانه.
- شناسايي فرصتهاي مناسب جهت توسعه فعاليتهاي آموزشي، ترويجي و تحقيقاتي در استان با استفاده از امكانات ساير سازمانها.
- نيازسنجي آموزشي و ارزشيابي فعاليتهاي آموزشي انجام شده در استان.
- پيگيري و اجراي برنامه هاي ابلاغي حوزه ستادي.آدرس: کرمان چهار راه کارگر - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان

تلفن: 3_  32755071(034)    کدپستی: 1457994861

پیوندها

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) مقام معظم رهبری رییس جمهور 3
معاون اول رییس جمهور 4

 

گالری