• شرح وظایف مديريت كارآفريني و اشتغال
  - مطالعه و بررسي به منظور شناخت امكانات و پتانسيل استان در زمينه ايجاد اشتغال در بخش غيردولتي و ارائه راهكارهاي مناسب .
  - برنامه ريزي به منظور ارائه خدمات و بكارگماري متقاضيان شغل از طريق ايجاد و توسعه كاريابيهاي غيردولتي و هماهنگي كاريابيها با بنگاههاي اقتصادي.
  - نظارت بر امر پرداخت تسهيلات اعتباري به متقاضيان در خصوص اشتغال و كارآفريني.
  - ارائه طرحهاي تيپ اشتغالزا به متقاضيان و نظارت بر اجراي آنها از طريق كار گروههاي اشتغال و سرمايه گذاري استان.
  - بررسي و تلفيق برنامه هاي بلند مدت و ميان مدت بخش اشتغال و آموزش فني و حرفه اي در چارچوب برنامه هاي توسعه كشور و طرحهاي آمايش و توسعه و عمران استان.
  - تهيه سند اشتغال در بخشهاي جغرافيايي و شناسايي مزيت هاي استان و ارائه مستندات آن به ستاد وزارتخانه به منظور جمع بندي و تنظيم سند ملي توسعه بخش اشتغال.
  - ايجاد و به روز نمودن بانك اطلاعاتي طرحهاي اشتغالزاي استان.
  - بررسي و تعيين اولويت هاي پژوهشي استان در امور اشتغال ، سرمايه گذاري و آموزش فني و حرفه اي و ارائه پيشنهاد به دبيرخانه كارگروه تخصصي اشتغال و سرمايه گذاري استان.
  - انجام مطالعات لازم به منظور سرمايه گذاري بخش خصوصي در حوزه هاي مختلف اقتصادي و ساير بخشهاي استان.
  - هماهنگي و همكاري با ساير دستگاههاي مرتبط استاني به منظور تشويق ، جذب و توسعه سرمايه گذاري خارجي دراستان.
  - حمايت، اطلاع رساني و ارائه مشورتهاي لازم در زمينه سرمايه گذاري داخلي و خارجي در طرحهاي مولد استان.
  - اجراي قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي در استان و ارائه گزارشات مربوط به ستاد وزارتخانه.
  - هماهنگي و تعامل مؤثر با ساير دستگاهها در اجراي بهينه قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي.
  - انجام امور مربوط به اشتغال اتباع خارجي بر اساس مقررات و دستور العمل هاي مربوطه (صدور، تمديد و
  ابطال پروانه اشتغال اتباع خارجي ) با توجه به تفويض اختيار و با هماهنگي اداره كل اشتغال اتباع خارجي وزارتخانه.
  - پيگيري و اجراي برنامه هاي ابلاغي از سوي ستاد وزارتخانه به منظور ايجاد و توسعه نهادهاي پشتيبان مالي -حمايتي جهت توسعه فعاليت هاي كار آفريني در استان.
  - توسعه و ترويج فرهنگ كارآفريني با همكاري ساير دستگاههاي استاني در راستاي اهداف وزارتخانه.
  - اجراي مصوبات و بسته هاي حمايتي در زمينه فعاليت هاي كار آفريني در استان.
  - شناسايي و ارزيابي وضعيت شاخص هاي توسعه كارآفريني در استان.
  - مشاركت فعال و مؤثر در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كارگروههاي آن به منظور حفظ و توسعه اشتغال، اجرا و پيگيري مصوبات مربوطه.
  - ايجاد و راه اندازي سامانه هاي اطلاع رساني بازار كار و اشتغال.

 آدرس: کرمان چهار راه کارگر - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان

تلفن: 3_  32755071(034)    کدپستی: 1457994861

پیوندها

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) مقام معظم رهبری رییس جمهور 3
معاون اول رییس جمهور 4

 

گالری