شرح وظایف دبيرخانه كارگروه تخصصي اشتغال استان کرمان :
- بررسي و تلفيق برنامه هاي بلند مدت و ميان مدت بخش اشتغال و آموزش فني و حرفه اي در چارچوب برنامه هاي توسعه كشور و طرحهاي آمايش و توسعه و عمران استان .
- بررسي و تهيه گزارشهاي تفصيلي و موردي در خصوص بازار كار و سياستهاي اشتغال استان و ارائه راه حل براي كاهش ميزان بيكاري در سطح استان به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كميسيون اشتغال حسب مورد .
- بررسي پرونده هاي متقاضيان دريافت تسهيلات حمايتي (يارانه) و تصويب آن براي بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط.
- تهيه سند اشتغال در بخشهاي جغرافيايي و شناسايي مزيت هاي استان با همكاري ساير واحدها و دستگاههاي استاني.
- ايجاد و به روز رساني بانك اطلاعاتي طرحهاي اشتغالزايي استان.
- ايجاد بانك اطلاعات مربوط به ميزان انواع سپرده ها نزد سيستم بانكي استان و عملكرد سيستم بانكي در خصوص تسهيلات اعطايي به متقاضيان با رويكرد اشتغال و كارآفريني.
- تهيه گزارشهاي تحليلي مقطعي در زمينه سرانه انواع سپرده ها و تسهيلات اعطايي بانكها در سطح استان .
- برگزاري جلسات كارگروه اشتغال و بررسي طرح هاي مأخوذه از دستگاههاي اجرايي استان و پيگيري طرح هاي ارسالي به بانك هاي عامل تا مرحله تحقق پرداخت تسهيلات به متقاضي.
- نظارت بر حسن اجراي طرحهاي اشتغالزا و هزينه كرد اعتبارات اشتغالزايي استان.
- نظارت بر اجراي تصويب نامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي درخصوص وظايف كار گروه تخصصي اشتغال و سرمايه گذاري استان.
- كمك و حمايت از واحدهاي توليدي و كارآفريني مشكل دار از قبيل كمك هاي بلاعوض ، بخشودگي جرائم ديركرد،تقسيط بلند مدت بدهي و معوقات در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، پس از تصويب كارگروه اشتغال.
- شناسايي طرح هاي اشتغالزاي اولويت دار در سطح استان با هماهنگي ساير دستگاههاي اجرايي استان.
- پيگيري و اجراي مصوبات شوراي عالي اشتغال و تهيه گزارش از عملكرد آن و ارسال به دبيرخانه.