شرح وظایف اداره اشتغال و هدايت نيروي كار
- اجراي مقررات و آيين نامه هاي مربوط به توسعه اشتغال و سرمايه گذاري در استان.
- تهيه و تدوين آمار و اطلاعات بازار كار استان (متخصصان ، دانش آموختگان ، زنان و ...) و ارائه گزارشهاي لازم .
- تهيه بانك اطلاعات مشاغل و فرصت هاي شغلي.
- اجراي سياستها و برنامه هاي ابلاغي ستاد وزارتخانه در خصوص حفظ و تثبيت فرصتهاي شغلي موجود و
توسعه اشتغال به ويژه در مورد روستاييان ، دانش آموختگان و زنان در قالب دستور العمل ها و آيين نامه ها.
- برنامه ريزي به منظور ارائه خدمات بكارگماري متقاضيان شغل از طريق ايجاد و توسعه كاريابيهاي غير دولتي
و هماهنگي با بنگاههاي اقتصادي.
- توسعه و تقويت دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي هاي غيردولتي از طريق ارائه تسهيلات و امكانات به آنها در چارچوب قوانين و مقررات.
- نظارت بر نحوه فعاليت و عملكرد كاريابي هاي غيردولتي به منظور راهنمايي و بهينه سازي فعاليت آنها در جهت ارائه خدمات به كارجويان و كار فرمايان.
- برنامه ريزي در جهت ساماندهي مشاغل خانگي.
- هماهنگي و همكاري با اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان به منظور ارائه آموزشهاي مبتني بر نياز بازار كار مطابق با استانداردهاي بين المللي.
- هماهنگي با ستاد وزارتخانه در اجراي مصوبات و آيين نامه هاي اجرايي دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي و ارائه گزارشهاي لازم .
- بررسي درخواست هاي مربوط به بكارگماري نيروي كار خارجي در سطح استان به منظور استفاده از خدمات متخصصان خارجي جهت ارائه به هيأت فني اشتغال .
- تشكيل جلسات هيأت فني اشتغال استان و پيگيري موارد مربوطه.
- اعلام نظر در مورد امكان ارائه مجوز اشتغال به اتباع خارجي بر حسب در خواست ها و قراردادهاي منعقده در هيأت فني اشتغال .
- بررسي در خصوص موافقت با صدور رواديد با حق كار مشخص و پروانه كار براي اتباع خارجي بر حسب قوانين و مقررات.
- تمديد ، تجديد و ابطال پروانه كار اتباع خارجي بر اساس قوانين و مقررات.
- پيگيري امور مربوط به اخذ عوارض اشتغال اتباع خارجي و جرايم مربوط به اشتغال غير مجاز اتباع خارجي .
- هماهنگي با ستاد وزارتخانه درخصوص اجراي ضوابط و مقررات هيأت فني اشتغال موضوع تبصره ماده 17 آيين نامه اجرايي ماده 129 قانون كار جمهوري اسلامي ايران.
- همكاري با ساير دستگاههاي ذيربط استاني بويژه استانداري در ساماندهي اتباع خارجي.آدرس: کرمان چهار راه کارگر - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان

تلفن: 3_  32755071(034)    کدپستی: 1457994861

پیوندها

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) مقام معظم رهبری رییس جمهور 3
معاون اول رییس جمهور 4

 

گالری