شرح وظایف مديريت اجتماعي :
- نظارت بر اجراي قوانين ، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط با امور رفاهي و اجتماعي جامعه هدف به ويژه كارگران .
- فراهم ساختن امكانات رفاهي جهت كارگران از طريق ترغيب و تشويق كارفرمايان به ايجاد تأسيسات و ارائه خدمات رفاهي در كارگاهها و ايجاد تسهيلات لازم در جهت تأمين مسكن و انجام ساير اقدامات حمايتي در چارچوب قوانين و مقررات ذيربط.
- برنامه ريزي و نظارت بر مجموعه هاي ورزشي ، تفريحي و فرهنگي كارگران با هماهنگي و همكاري واحدهاي ستادي ذيربط و ساير دستگاهها.
- پيگيري و نظارت بر واگذاري سهام درجامعه هدف با ملاحظه دستورالعمل هاي ابلاغي از سوي وزارتخانه.
- تهيه و تنظيم و اجراي طرح ها و برنامه هاي مرتبط با فرهنگ اسلامي كار در كارگاهها براساس وظايف و برنامه هاي وزارتخانه.
- اجراي آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به الگوهاي برتر استاني ابلاغي از سوي وزارتخانه.
- ترويج فرهنگ كار آفريني و تقويت روحيه خلاقيت و نوآوري در بنگاههاي اقتصادي و جامعه هدف.
- تعامل و هماهنگي با دستگاههاي اجرايي ذيربط استاني به منظور انجام سياستهاي پيشگيرانه آسيب هاي اجتماعي در جامعه هدف، در حدود قوانين و مقررات مربوطه.
- مديريت و نظارت در زمينه همكاري هاي درون بخشي و بين بخشي در حوزه هاي امور اجتماعي استان و سطوح متعدد پيشگيري.
- تحليل مستمر وضعيت مؤلفه هاي رفاه اجتماعي و توانبخشي در استان.
- تعامل با نهادهاي حمايتي و بيمه اي و سازمان هاي غيردولتي فعال در حوزه رفاه اجتماعي.
- ايجاد هماهنگي و تعامل بين نهادهاي متولي بيمه اجتماعي و درمان در سطح استان.
- نظارت بر نحوه اجراي قوانين بيمه اي در استان.
- تحليل و ارزيابي شاخصهاي پوشش جمعيتي در حوزه بيمه هاي اجتماعي و درمان.
- مشاركت و همكاري در زمينه تهيه و اجراي طرحهاي آماري با واحدهاي ستادي ذيربط.
- ارائه گزارشات تحليلي مستمر به حوزه هاي ستادي مرتبط(رفاه ، فرهنگي و اجتماعي ) در مورد اجراي
سياستها، برنامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغي از سوي ستاد وزارتخانه.