شرح وظایف اداره امور اجتماعي :
- اجراي قوانين، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط با امور رفاهي و اجتماعي كارگران با هماهنگي ستاد وزارتخانه.
- فراهم ساختن امكانات رفاهي براي كارگران از طريق ترغيب و تشويق كارفرمايان به ايجاد تأسيسات و ارائه خدمات رفاهي در كارگاهها و ايجاد تسهيلات لازم در جهت تامين مسكن و انجام ساير اقدامات حمايتي در چارچوب قوانين و مقررات ذيربط.
- برنامه ريزي در جهت ارتقاء سطح آگاهي و مهارتهاي اجتماعي جامعه هدف با همكاري ساير دستگاههاي استاني.
- پيگيري و نظارت بر واگذاري سهام درجامعه هدف با توجه به دستورالعمل هاي ابلاغي از سوي ستاد وزارتخانه.
- اجراي آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به انتخاب الگوهاي برتر استاني (كارگري ،كارفرمائي، زنان و ...) با هماهنگي ستاد وزارتخانه.
- تعامل با دستگاهها و سازمانهاي مربوطه در استان، در زمينه ارائه تسهيلات به منتخبان جامعه هدف.
- اجراي برنامه هاي ابلاغي ستاد وزارتخانه در خصوص بهره مندي جامعه هدف از خدمات پيشگيرانه سطح اول.
- تعامل و هماهنگي با دستگاههاي استاني ذيربط به منظور انجام سياستهاي پيشگيرانه سطح اول در رابطه با جامعه هدف در حدود قوانين و مقررات مربوطه.